Parousia

  • 62 x 70
  • 2016
  • Oil
  • 1396
Parousia
  • 62 x 70
  • 2016
  • Oil